Cách đánh Tiếng Việt có dấu

Kiểu đánh sắc huyền hỏi ngã nặng móc trăng đ
TELEX s f r x j aa ow aw dd
VNI 1 2 3 4 5 6 7 8 9
VIQR ' ` ? ~ . ^ * ( dd

Câu ví dụ: Em tập đánh Tiếng Việt

TELEX Em taajp ddasnh Tieesng Vieejt
VNI Em ta65p d9a1nh Tie61ng Vie65t
VIQR Em ta^.p dda'nh Tie^'ng Vie^.t

Support: gotiengvietonline@gmail.com

Vietnamese typing online, danh tieng viet, go Tieng Viet co dau, đánh tiếng việt, go Tieng Viet online chuẩn xác và đơn giản tại gotiengviet.online.

Trên đây là công cụ giúp bạn nhập, soạn thảo văn bản bằng Tiếng Việt có dấu một các đơn giản nhất.

Tiếng Việt là một ngôn ngữ có nguồn gốc từ Việt Nam, đây là ngôn ngữ chính thức được nói nhiều nhất với hơn 90 triệu người bản ngữ. Đây là ngôn ngữ mẹ đẻ của người Việt Nam (dân tộc Kinh), cũng như ngôn ngữ thứ hai hoặc ngôn ngữ thứ nhất của các dân tộc khác ở Việt Nam.

Chú thích ký hiệu/dấu tiếng Việt

: Dấu huyền

 : Dấu sắc

: Dấu hỏi

~ : Dấu ngã

. : Dấu nặng

Cách gõ Tiếng Việt với kiểu gõ Telex

Kiểu gõdấu sắcdấu huyềndấu hỏidấu ngãdấu nặngmũ (â, ê)râu (ơ, ư)dấu trăng (ă)chữ đ
TELEXsfrxjaa, eeow, uwawdd

Xoá dấu vừa gõ: z

Ví dụ

buoonf = buồn

hats = hát

hoir= hỏi

ngax = ngã

nawngj = nặng

dduwowngf = đường

tếtz = tét , tétz = tet

Với các mã 1 byte (TCVN 3, BK HCM1, VISCII, VPS), bạn phải dùng font chữ hoa mới có thể gõ được chữ hoa có dấu. Nếu dùng font chữ thường (không in hoa), bạn chỉ có thể gõ được các chữ hoa không dấu như Â, Ă, Ê, Ô, Ơ, Ư, Đ mà không thể gõ: Ấ, Ắ, Ế,…

Tìm hiểu thêm về Kiểu Gõ Telex tại Wiki

Cách gõ Tiếng Việt với kiểu gõ VNI

Dấu – chữGõ phímVí dụ
sắc1ba1 > bá
huyền2be2 > bè
hỏi3ba3 > bả
ngã4nga4 > ngã
nặng5ba5 > bạ
âa6ta6m > tâm
êe6e6m > êm
ôo6no6n > nôn
ưu7tu7 > tư
ơo7tho7 > thơ
ăa8a8n > ăn
đd9d9i > đi
xóa dấu0e11 > e1
tắt dấugõ lặp \a\1 > a1

Bảng kí hiệu, ký tự chi tiết để gõ Tiếng Việt với kiểu gõ VNI

Tìm hiểu thêm về kiểu gõ VNI tại Wiki

Cách gõ Tiếng Việt với kiểu gõ VIQR

Kiểu gõdấu sắcdấu huyềndấu hỏidấu ngãdấu nặngmũ (â, ê)râu (ơ, ư)dấu trăng (ă)chữ đ
VIQR`?~.^*(dd

0 : xóa dấu thanh
\ : phím thoát dấu

Ví dụ

toan’ = toán, toan’0 = toan

ban? = bản, ban \ ? = ban?

ddu+o+’ng = ddu+o+ng’ = đường

Tìm hiểu thêm về kiểu gõ VIQR tại Wiki